18_2018_V.3.0_11.2.1.6.AM_Nyugat_Hosszu_Zalogkolcson_nyujtasa_kozvetito_utjan