Tagfelvétel az Integrációba

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: „Szhitv.”), valamint a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (továbbiakban “Integrációs Szervezet”) alapszabálya (a továbbiakban: „Alapszabály”) és Tagfelvételi Szabályzata alapján az alábbi feltételekkel tud egy szervezet tagként belépni a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetébe.

A legfontosabb csatlakozási lépések illetve feltételek a következők:

  1. A csatlakozni kívánó szervezetnél, amennyiben azt alapszabálya vagy alapító okirata előírja, akkor a legfőbb szerv döntése az Integrációs Szervezethez való csatlakozási szándéknyilatkozat benyújtásáról és előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételéről, amennyiben azt az alapszabály vagy alapító okirat nem írja elő, akkor az igazgatóság döntése a fenti kérdésekben.
  2. Csatlakozási szándéknyilatkozat megtétele az SZHISZ felé.
  3. Előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat1 megtétele legalább egy darab, az SZHISZ igazgatósága által meghatározott névértékű, fajtájú és sorozatú részvény átvételére, amelyet a szövetkezeti hitelintézeti Integráció Központi Bankja, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. bocsát ki.
  4. A csatlakozni kívánó szervezet alapszabályának vagy alapító okiratának benyújtása az Integrációs Szervezet felé, mely már a csatlakozáskor meg kell, hogy feleljen az Integrációs Szervezet Igazgatósága által előzetesen elfogadott minta alapszabálynak vagy minta alapító okiratnak.
  5. Az Integrációs Szervezet ellenőrzi a jelentkező az Integrációs Szervezet Tagfelvételi Szabályzatának való megfelelőségét.
  6. A Központi Bank Igazgatósága előzetesen egyetért a jelentkező tagként történő felvételével.
  7. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) előzetes hozzájárulását adja a tagfelvételhez. Az MNB ebben a körben közigazgatási döntést hoz és így a kérelem jogszerűségét mérlegeli.
  8. A Jelentkező írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az Integrációs Szervezethez való csatlakozással kapcsolatos hatályos jogszabályi – így különösen az állami, illetve nemzeti vagyonra, valamint a tisztességtelen piaci magatartásra és a versenykorlátozás tilalmára vonatkozó – előírásoknak megfelel, és az ezt igazoló dokumentumokat csatolta.
  9. Az Integrációs Szervezet Közgyűlése a következő ülésén dönt a Jelentkező Integrációs Szervezeti tagként való felvételéről.

 

Hivatkozások

1) Szhitv. 1. § (1) bekezdés: „E törvény alkalmazásában…

c) Előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:296. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat, amely tartalmában e törvény rendelkezéseinek is megfelel.”