Tagfelvétel az Integrációba

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: „Szhitv.”), valamint a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (továbbiakban “Integrációs Szervezet”) alapszabálya (a továbbiakban: „Alapszabály”) és Tagfelvételi Szabályzata alapján az alábbi feltételekkel tud egy szervezet tagként belépni az Integrációs Szervezetbe.

A legfontosabb csatlakozási lépések, illetve feltételek a következők:

  1. A csatlakozni kívánó szervezet legfőbb szervének (ha azt alapszabálya vagy alapító okirata nem írja elő, akkor Igazgatóságának) döntése az Integrációs Szervezethez való csatlakozási szándéknyilatkozat benyújtásáról és a 3. pont szerinti előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételéről.
  2. Csatlakozási szándéknyilatkozat megtétele az Integrációs Szervezet felé.
  3. Előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat1 megtétele legalább egy darab, az SZHISZ igazgatósága által meghatározott névértékű, fajtájú és sorozatú részvény átvételére, amelyet a szövetkezeti hitelintézeti Integráció Integrációs üzleti irányító szervezete, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. bocsát ki.
  4. A csatlakozni kívánó szervezet alapszabályának vagy alapító okiratának benyújtása az Integrációs Szervezet felé, mely már a csatlakozáskor meg kell, hogy feleljen az Integrációs Szervezet Igazgatósága által előzetesen elfogadott minta alapszabálynak vagy minta alapító okiratnak.
  5. Az Integrációs Szervezet ellenőrzi a jelentkező Tagfelvételi Szabályzatának való megfelelését.
  6. Az Integrációs üzleti irányító szervezet Igazgatósága előzetesen egyetért a jelentkező tagként történő felvételével.
  7. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) előzetes hozzájárulását adja a tagfelvételhez. Az MNB felügyeleti hatáskörben eljárva hatósági döntést hoz, így a kérelem jogszerűségét mérlegeli.
  8. A Jelentkező írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az Integrációs Szervezethez való csatlakozással kapcsolatos hatályos jogszabályi – így különösen az állami, illetve nemzeti vagyonra, valamint a tisztességtelen piaci magatartásra és a versenykorlátozás tilalmára vonatkozó – előírásoknak megfelel, és az ezt igazoló dokumentumokat csatolta.
  9. Az Integrációs Szervezet Közgyűlése a következő ülésén dönt a Jelentkező Integrációs Szervezeti tagként való felvételéről.

 

Hivatkozások

1) Szhitv. 1. § (1) bekezdés: „E törvény alkalmazásában…

c) Előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:296. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat, amely tartalmában e törvény rendelkezéseinek is megfelel.”