Tagfelvétel az Integrációba

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: „Szhitv.”), valamint a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (továbbiakban “SZHISZ”) alapszabálya (a továbbiakban: „Alapszabály”) és Tagfelvételi Szabályzata alapján az alábbi feltételekkel tud egy szervezet tagként belépni a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetébe.

A legfontosabb csatlakozási lépések illetve feltételek a következők:

  1. A csatlakozni kívánó szervezetnél, amennyiben azt alapszabálya vagy alapító okirata előírja, akkor a legfőbb szerv döntése az Integrációs Szervezethez való csatlakozási szándéknyilatkozat benyújtásáról és előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételéről, amennyiben azt az alapszabály vagy alapító okirat nem írja elő, akkor az igazgatóság döntése a fenti kérdésekben.
  2. Előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat1 megtétele legalább egy darab, az SZHISZ igazgatósága által meghatározott névértékű, fajtájú és sorozatú részvény átvételére, amelyet a szövetkezeti integráció Központi Bankja, nevezetesen a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.2 bocsát ki.
  3. A csatlakozni kívánó szervezet alapszabályának vagy alapító okiratának az Integrációs Szervezet igazgatósága által előzetesen elfogadott minta alapszabálynak vagy minta alapító okiratnak már a csatlakozáskor meg kell, hogy feleljen.
  4. Csatlakozási szándéknyilatkozat megtétele az SZHISZ felé.
  5. A jelentkező az Integrációs Szervezet Tagfelvételi Szabályzatának megfelel.
  6. A Központi Bank igazgatósága előzetesen egyetért a jelentkező tagként történő felvételével.
  7. Az MNB előzetes hozzájárulását adja a tagfelvételhez. Az MNB ebben a körben közigazgatási döntést hoz és így a kérelem jogszerűségét mérlegeli.
  8. Az Szhitv. és az Alapszabály nem említi, de szükséges lehet, hogy a Gazdasági Versenyhivatal engedélyezze az összefonódást vagy Magyarország Kormánya kormányrendeletben mentesítse az összefonódást a GVH engedély beszerzési kötelezettsége alól a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: „Tpvt”) 24/A. §-a3 alapján.
  9. A csatlakozási szándéknyilatkozatról az SZHISZ a benyújtást követő 15 napon belül dönt igazgatósági határozatban.

 

Hivatkozások

1) Szhitv. 1. § (1) bekezdés: „E törvény alkalmazásában…

c) Előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:296. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat, amely tartalmában e törvény rendelkezéseinek is megfelel.”

2) Szhitv. 19. § (4) bekezdés: „(…) E törvény hatálybalépésének időpontjától az Integrációs Szervezetből történő kilépéséig, vagy az Integrációs Szervezet által a központi banki jogkör megvonásáig a szövetkezeti hitelintézeti integráció Központi Bankja a Takarékbank Zrt.”

3) Tpvt. 24/A. § A Kormány a vállalkozások összefonódását közérdekből – így különösen a munkahelyek megőrzése, az ellátás biztonsága érdekében – nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítheti. Az ilyen összefonódást nem kell a Gazdasági Versenyhivatalnak a 24. § szerint bejelenteni.