Tagfelvétel az Integrációba

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: „Szhitv.”), valamint az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezetének (továbbiakban “Integrációs Szervezet”) alapszabálya (a továbbiakban: „Alapszabály”) és Tagfelvételi Szabályzata alapján az alábbiak szerint csatlakozhat egy intézmény az Integrációs Szervezet tagjaihoz.

A legfontosabb csatlakozási lépések, illetve feltételek a következők:

  1. A csatlakozni kívánó szervezet (továbbiakban: Jelentkező) legfőbb szervének döntése az Integrációs Szervezethez való csatlakozási szándéknyilatkozat benyújtásáról és a 3. pont szerinti előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételéről.
  2. A Jelentkező az Integrációs Szervezet által előírt formájú Csatlakozási szándéknyilatkozatot tesz az Integrációs Szervezet felé.
  3. A Jelentkező a Csatlakozási szándéknyilatkozathoz csatolja az Integrációs üzleti irányító szervezet felé tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot legalább egy darab, az Integrációs Szervezet igazgatósága által meghatározott névértékű, fajtájú és sorozatú részvény átvételére, amelyet a hitelintézetek integrációjának Integrációs üzleti irányító szervezete, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. bocsát ki.
  4. A Jelentkező alapszabályának vagy alapító okiratának benyújtása az Integrációs Szervezet felé, mely már a csatlakozáskor meg kell, hogy feleljen az Integrációs Szervezet Igazgatósága által elfogadott minta alapszabálynak vagy minta alapító okiratnak.
  5. A Jelentkező írásbeli nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy az Integrációs Szervezethez való csatlakozással kapcsolatos hatályos jogszabályi – így különösen az állami, illetve nemzeti vagyonra, valamint a tisztességtelen piaci magatartásra és a versenykorlátozás tilalmára vonatkozó – előírásoknak megfelel, és az ezt igazoló dokumentumokat csatolta.
  6. Az Integrációs Szervezet ellenőrzi a Jelentkező megfelelését a jogszabályok és Tagfelvételi Szabályzat által előírt követelményeknek.
  7. Az Integrációs üzleti irányító szervezet Igazgatósága a Jelentkező tagként történő felvételével előzetesen egyetértését fejezi ki.
  8. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) előzetes hozzájárulását adja a tagfelvételhez. Az MNB felügyeleti hatáskörben eljárva hatósági döntést hoz, így a kérelem jogszerűségét mérlegeli.
  9. Az Integrációs Szervezet Közgyűlése dönt a Jelentkező Integrációs Szervezeti tagként való felvételéről.

 

Hivatkozások

1) Szhitv. 1. § (1) bekezdés: „E törvény alkalmazásában…

c) Előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:296. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat, amely tartalmában e törvény rendelkezéseinek is megfelel.”