Az Integrációs Szervezet küldetése és céljai

Az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete (Integrációs Szervezet) a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (Szhitv.) által létrehozott kötelező intézményvédelmi szervezet, amely az Szhitv. rendelkezései szerint az integrált hitelintézetek tekintetében ellátja az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (CRR) 10. cikkében meghatározott központi szerv feladatait.

Ennek keretében ellátjuk a tagintézmények és azok ellenőrző befolyása alatt működő kapcsolt vállalkozások irányítását és szabályozását ellenőrizzük és folyamatosan felügyeljük a tevékenységüket, biztosítjuk az intézmények prudenciális működését, egyensúlyát.

Célunk a tagintézmények professzionális működésének elősegítése, az integrált működés biztosítása, valamint a pénzügyi kockázatközösség működtetése az egyetemleges felelősségi körbe tartozó intézmények tekintetében. Tevékenységünket a következő értékekre alapozva végezzük:

PROFESSZIONALITÁS:

Elkötelezettek vagyunk azért, hogy a hitelintézetek integrációjának tagjai professzionális szolgáltatásokat nyújtsanak ügyfeleik számára, dinamikusan fejlesszék működésüket, fiókhálózatukat, versenyképes termékkel és szolgáltatásokkal jelenjenek meg a pénz- és tőkepiacon. Ennek érdekében kiemelt célunk a kockázatkezelés javítása, az informatikai rendszerek fejlesztése, valamint a digitális szolgáltatások növelése.

INTEGRÁLT MŰKÖDÉS:

Céljaink között szerepel a hitelintézetek integrációja integrált működésének és az ehhez szükséges infrastruktúrának a biztosítása. Ennek keretében kiválasztásra került az integrált hitelintézetek közös informatikai szolgáltatója, amely feladata az egységes informatikai szolgáltatások folyamatos és biztonságos üzemeltetése és fejlesztése. Rendszeresen ellenőrizzük a kritikus üzleti rendszerek biztonságát, a központi szoftver és hardver infrastruktúrát, valamint az ügyfélkiszolgálás során a rendszerek elérését biztosító informatikai megoldásokat.

EGYSÉGESSÉG:

Az integráció egységes működési rendjének kialakítása és irányítása céljából a tagjainkra és a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozóan közös, egységes szabályzatok és működési elvek meghatározásával kidolgoztuk és naprakészen tartjuk az integrációs célok elérését biztosító szabályozási keretrendszert.

PRUDENCIÁLIS MEGFELELÉS:

Tevékenységünk célja az integrált hitelintézetek hosszú távú prudens működésének intézményi biztosítása, valamint a hitelintézetekre vonatkozó nemzetközi és európai követelményeknek, jogszabályoknak, szabványoknak, illetve szokványoknak történő megfelelés biztosítása.

FELÜGYELÉS:

Ellenőrizzük és folyamatosan felügyeljük, hogy az integrációban részt vevő hitelintézetek és azok kapcsolt vállalkozásai betartják-e a versenyképes és prudens működésre vonatkozó szabályozói előírásokat, illetve nyomon követjük az intézmények fizetőképességének és tőkeellátottságának alakulását. Évente megvizsgáljuk az integrált hitelintézetek közös informatikai szolgáltatója, valamint az általa alkalmazott közreműködők által végzett kiszervezett tevékenységek szerződésnek megfelelő végzését. Szükség esetén kiigazító intézkedésekre hívhatjuk fel az intézményeket.

INTÉZMÉNYVÉDELEM:

A hitelintézetek integrációja biztonságos és prudens működésének intézményi garantálása érdekében Szervezetünk szavatolótőkéje beszámít az összevont felügyelet alatt álló bankcsoport összevont szavatoló tőkéjébe.

JELENLÉT ÉS AGRÁRIUM:

Elkötelezettek vagyunk a szövetkezeti hagyományok megőrzésében, így annak elősegítésében, hogy a vidéki lakosság számára a pénzügyi szolgáltatások széles köre elérhető legyen, valamint a szektor agrárfinanszírozásban betöltött évtizedes szerepe fennmaradjon.

KÖRNYEZETI ÉS TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGÉRT VALÓ FELELŐSSÉG

Szervezetünk támogatja, elősegíti és elvárja, hogy mind maga, mind a tagszervezetei részint a saját működésük során, részint pedig az általuk nyújtott pénzügyi termékeken keresztül gondolkodásukban, üzletmenetükben és vállalati kultúrájukban hosszú távú, élhető és stabil környezeti és társadalmi jövőképet érvényesítsenek és valósítsanak meg.

EGYETEMLEGESSÉG:

A Szervezetünk és a tagintézményeink egymás kötelezettségeiért a Ptk. szabályai szerint egyetemlegesen kötelesek helytállni. Az egyetemleges felelősség velünk vagy a tagjainkkal szemben fennálló valamennyi követelésre kiterjed, függetlenül azok keletkezésének időpontjától. Ez a keresztgarancia rendszer azt is jelenti, hogy az OBA-t megelőzően vagyunk kötelesek helytállni az érintett intézményben elhelyezett betétekért, és a helytállás az OBA által nem biztosított betétekre is kiterjed.

ÉRTÉKMEGŐRZÉS

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a takarékszövetkezeti szektorban több mint hét évtizede felhalmozott és az Integrációban megőrzött értékek továbbra is fennmaradjanak.