18_2018_V.3.0_11.1.9.M_M7_Altalanos_Adatkezelesi_Tajekoztato