11_2019_Korlevel_KV-k_vegelszamolasa_ugyved_kijeloles