34_2018_6BM_V.6.0_Nyilatkozat_kulso_szolgaltato_jsz