34_2018_6AM_V.6.0_Nyilatkozat_kulso_szolgaltato_msz