34_2018_2M_V.6.1_Adatkezelesi_tajekoztato_kovetelesertekesites