Az integrációs szervezet feladatai

Az SZHISZ feladata a szövetkezeti hitelintézeti együttműködés megújítása, az integráció működésének szabályozása és irányítása, valamint az intézményvédelmi feladatok ellátása.

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törtvény (továbbiakban Szhitv.) 2016. évi módosításával az SZHISZ központi szerepet kapott a szövetkezeti hitelintézeti szektor prudens működésének biztosításában, versenyképességének növelésében. A jogszabálymódosítás az irányelvi irányítás bevezetésével új jogi eszközt adott az SZHISZ kezébe, amely hatékonyan képes elősegíteni a jogszabályban megfogalmazott integrációs célok megvalósulását.

Az SZHISZ a szövetkezeti hitelintézeti integráció prudens és biztonságos működését garantáló irányelveket bocsát ki, amelyek a Központi Bank és a Szövetkezeti Hitelintézetek Szhitv.-ben meghatározott integrációs célok elérését biztosító keretrendszerét adják.

Az irányelv a szabályzatoknál magasabb szintű, közvetlen kötőerejű jogi eszköz, amely elsősorban kötelezően megvalósítandó célokat határoz meg. Az irányelvben rögzített cél elérésének konkrét lépéseit a címzettek választhatják meg a rendelkezésükre álló keretek között. Az SZHISZ célja az irányelvek elfogadásával a szövetkezeti szektor egységességének elősegítése, és ezáltal hatékonyságának növelése.

Az SZHISZ feladatai:

  • az egyetemlegesség alapján működő vidék bankjának a létrehozása, amelynek egyes tagjai lehetőleg helyi magántulajdonosok és amely központi professzionális irányítással biztosítja a hatékony és méretgazdaságos működést,
  • a szövetkezeti hitelintézetek hosszú távú prudens működésének intézményi biztosítása,
  • a szövetkezeti hitelintézeti szektor professzionalizálása, modernizálása, versenyképessé szervezése,
  • a szövetkezeti hitelintézeti szektor integrált működésének, az ehhez szükséges infrastruktúrának a biztosítása,
  • a fenti célok megvalósítása érdekében a működési szabályzatok egységesítése,
  • a szövetkezeti hitelintézetek intézményvédelmének biztosítása,
  • a hitelintézetekre vonatkozó nemzetközi és európai követelményeknek, jogszabályoknak, szabványoknak, illetve szokványoknak történő megfelelés biztosítása.

Intézményvédelem

Az összes hazai szövetkezeti hitelintézet biztonságos és prudens működésének intézményi garantálására az SZHISZ szavatolótőkét biztosít az integráció tagjai közötti egyetemleges felelősségen alapuló keresztgarancia-rendszer működtetéséhez:

  • egyrészt saját vagyona révén – az Integrációs Szervezet induló vagyona az MFB által rendelkezésre bocsátott hozzájárulás, valamint a jogutódlással (az OTIVA, a REPIVA, a HBA és a TAKIVA megszűnése nyomán) szerzett vagyon;
  • másrészt Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja révén, amely egy elkülönített, a Magyar Állam által létrehozott, 136 Mrd forintos pénzalap, (jogi személy), és amelynek kedvezményezettje az SZHISZ. (Az Alapot az Áht. 18. § (3) bekezdése szerint az MFB Zrt. kezeli, amely ellátja az Áht. szerinti fejezetet irányító szerv feladatait is.)

Szabályozási, szervezetirányítási funkciók

A szövetkezeti hitelintézeti együttműködés egységes működési rendjének kialakítása és irányítása céljából az SZHISZ közös, egységes szabályzatokat dolgoz ki és fogad el többek között a számvitel rendjéről, a belső ellenőrzés rendjéről, a vezető tisztségviselők alkalmasságának szabályairól és az alkalmasság ellenőrzésének módjáról, az ellenőrzés szabályairól, a pénzügyi segítségnyújtás szabályairól, az egyedi válságkezelésről, a titok- és adatvédelemről, bennfentes információk védelméről és a megfelelőség biztosításával kapcsolatos szabályokról.

Ellenőrző funkciók

Az SZHISZ ellenőrzi, hogy az integrációban részt vevő hitelintézetek betartják-e a versenyképes és prudens működés érdekében hozott közös szabályokat. Ennek érdekében nyomon követi a Központi Bank és a szövetkezeti hitelintézetek fizetőképességének és tőkeellátottságának alakulását egyedi alapon is. Az SZHISZ tőkeemeléssel tulajdont szerezhet a Központi Bankban és a szövetkezeti hitelintézetekben, ha az érintett hitelintézet egyedi alapon kalkulált tőkeellátottsága a jogszabályban meghatározott mérték alá süllyed. Az SZHISZ az ily módon tulajdonába került részvényeket, illetve üzletrészeket két éven belül köteles elidegeníteni.