Az integrációs szervezet feladatai

Az Integrációs Szervezet feladata az integráció működésének szabályozása és irányítása, a tagintézmények és azok ellenőrző befolyása alatt működő kapcsolt vállalkozások ellenőrzése és folyamatos felügyelése, szektor prudens működésének biztosítása, valamint intézményvédelmi feladatok ellátása.

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (továbbiakban Szhitv.) rendelkezései szerint az Integrációs Szervezet látja el az integrált hitelintézetek tekintetében az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (CRR) 10. cikkében meghatározott központi szerv feladatait.

Az Integrációs Szervezet feladatai:

  • az egyetemlegesség alapján működő vidék bankjának a létrehozása, amelynek egyes tagjai lehetőleg helyi magántulajdonosok és amely központi professzionális irányítással biztosítja a hatékony és méretgazdaságos működést,
  • az integrált hitelintézetek hosszú távú prudens működésének intézményi biztosítása,
  • a szövetkezeti hitelintézeti szektor professzionalizálása, modernizálása, versenyképessé szervezése,
  • a hitelintézetek integrációja kockázatkezelésének javítása,
  • a hitelintézetek integrációja integrált működésének és az ehhez szükséges infrastruktúrának a biztosítása,
  • a fenti célok megvalósítása érdekében a működési szabályzatok egységességének biztosítása,
  • az integrált hitelintézetek intézményvédelmének biztosítása,
  • a hitelintézetekre vonatkozó nemzetközi és európai követelményeknek, jogszabályoknak, szabványoknak, illetve szokványoknak történő megfelelés biztosítása.

Intézményvédelem

Az integrált hitelintézetek és azok ellenőrző befolyása alatt működő kapcsolt vállalkozások biztonságos és prudens működésének intézményi garantálására az Integrációs Szervezet szavatolótőkét biztosít az integráció tagjai közötti egyetemleges felelősségen alapuló keresztgarancia-rendszer működtetéséhez, melyet a saját induló vagyona, illetőleg a jogutódlással (az OTIVA, a REPIVA, a HBA, a TAKIVA, az SZHIA és az SZHTKA megszűnése nyomán) szerzett vagyon biztosít.

Szabályozási, szervezetirányítási funkciók

Az integráció egységes működési rendjének kialakítása és irányítása céljából az Integrációs Szervezet a tagjaira és a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozóan közös, egységes szabályzatokat dolgoz ki és fogad el többek között a belső ellenőrzés rendjéről, az ellenőrzés és folyamatos felügyelés szabályairól, a pénzügyi segítségnyújtás szabályairól, az egyedi válságkezelés módszertanáról, a titok- és adatvédelemről, bennfentes információk védelméről, a megfelelőség biztosításával kapcsolatos szabályokról, az adatszolgáltatás szabályairól, a tagdíj megfizetésének rendjéről és az egyetemlegességet érintő eljárásokról.

Az Integrációs Szervezet a tagok és kapcsolt vállalkozások prudens és biztonságos működését szolgáló irányelveket bocsát ki, amelyek a Integrációs üzleti irányító szervezet, az integrált hitelintézetek és a kapcsolt vállalkozások Szhitv.-ben meghatározott integrációs célok elérését biztosító keretrendszerét adják.

Az irányelv a szabályzatoknál magasabb szintű, közvetlen kötőerejű jogi eszköz, amely elsősorban kötelezően megvalósítandó célokat határoz meg. Az irányelvben rögzített cél elérésének konkrét lépéseit a címzettek választhatják meg a rendelkezésükre álló keretek között. Az Integrációs Szervezet célja az irányelvek elfogadásával a szektor egységességének elősegítése, és ezáltal hatékonyságának növelése.

Ellenőrző és felügyelési funkciók

Az Integrációs Szervezet ellenőrzi és folyamatosan felügyeli, hogy az integrációban részt vevő hitelintézetek és azok kapcsolt vállalkozásai betartják-e a versenyképes és prudens működés érdekében hozott közös szabályokat.

Ennek érdekében nyomon követi a Integrációs üzleti irányító szervezet, az integrált hitelintézetek és a kapcsolat vállalkozások fizetőképességének és tőkeellátottságának alakulását egyedi alapon is. Az Integrációs Szervezet tőkeemeléssel tulajdont szerezhet az integrált hitelintézetekben, ha az érintett hitelintézet egyedi alapon számított tőkeellátottsága a számára meghatározott mérték alá süllyed.

Az Integrációs Szervezet évente megvizsgálja az integrált hitelintézetek közös informatikai szolgáltatója, valamint az általa alkalmazott közreműködők által végzett kiszervezett tevékenységek szerződésben megfelelő végzését.